GateHouse Media
GateHouse Media
The 2018 Daytona 500
00:03:23
GateHouse Media
7 Views · 7 days ago
The 2017 Daytona 500
00:02:48
GateHouse Media
7 Views · 8 days ago
The 2016 Daytona 500
00:02:52
GateHouse Media
8 Views · 9 days ago
The 2015 Daytona 500
00:02:34
GateHouse Media
11 Views · 11 days ago
The 2014 Daytona 500
00:03:31
GateHouse Media
10 Views · 12 days ago
The 2013 Daytona 500
00:02:53
GateHouse Media
8 Views · 13 days ago
The 2012 Daytona 500
00:02:51
GateHouse Media
14 Views · 14 days ago
The 2011 Daytona 500
00:02:29
GateHouse Media
12 Views · 15 days ago
The 2010 Daytona 500
00:03:07
GateHouse Media
13 Views · 16 days ago
The 2008 Daytona 500
00:03:07
GateHouse Media
13 Views · 18 days ago
The 2007 Daytona 500
00:02:46
GateHouse Media
12 Views · 19 days ago
The 2004 Daytona 500
00:03:28
GateHouse Media
16 Views · 22 days ago
The 2003 Daytona 500
00:02:30
GateHouse Media
15 Views · 23 days ago
The 2002 Daytona 500
00:03:26
GateHouse Media
18 Views · 24 days ago
The 2001 Daytona 500
00:05:19
GateHouse Media
14 Views · 25 days ago
The 2000 Daytona 500
00:02:35
GateHouse Media
17 Views · 26 days ago
The 1999 Daytona 500
00:01:46
GateHouse Media
19 Views · 26 days ago
The 1997 Daytona 500
00:02:55
GateHouse Media
17 Views · 29 days ago
The 1995 Daytona 500
00:03:04
GateHouse Media
17 Views · 1 month ago
The 1994 Daytona 500
00:03:52
GateHouse Media
17 Views · 1 month ago
Show more